9 Ocak 2016 Cumartesi

AKUT’tan 8. kez Metristepe Zafer ve Şehitleri anma yürüyüşü

2013’ün ılıman kışında, yaklaşık 1400 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz yürüyüş.

Bu sa­tır­la­rı oku­du­ğu­nuz sa­bah sa­at­le­rin­de, çe­şit­li ekip­le­ri­miz­den ge­len yak­la­şık 150 AKUT gö­nül­lü­süy­le ve baş­ta Bo­zü­yük ve Es­ki­şe­hi­r’­den ol­mak üze­re çev­re il ve il­çe­ler­den ka­tı­lan yüz­ler­ce yurt­ta­şı­mız­la bir­lik­te Met­ris­te­pe Şe­hit­li­ği­’ne yü­rü­yor ola­ca­ğız. Şe­hit­lik­te say­gı du­ru­şu­mu­zu ya­pa­cak ve İs­tik­lal Mar­şı­’mı­zı oku­ya­ca­ğız. Kan­la­rı ve can­la­rıy­la, şe­ha­det­le­riy­le bi­ze bu gü­zel yur­du va­tan ya­pan yi­ğit­le­re bor­cu­mu­zu bir neb­ze ol­sun öde­me­ye ça­lı­şa­ca­ğız.

2012’de AKUT gönüllüleri Metristepe Zafer Anıtı’nda.

ZAFERİN 95. YILINDA 8. KEZ YÜRÜYORUZ

Bu yıl şe­hit­le­ri­miz anı­sı­na 8. kez dü­zen­li­yo­ruz bu yü­rü­yü­şü. 8 ki­lo­met­re­lik 1300 met­re­ye yük­sel­di­ği­miz bu yü­rü­yüş yıl­dan yı­la de­ği­şik­lik gös­ter­mek­le bir­lik­te, ge­nel­de ağır kış şart­la­rın­da ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. İn­san­la­rın üze­ri­ne kar ta­ne­le­riy­le bir­lik­te kur­şun­la­rın da yağ­dı­ğı bir cep­he­de, va­tan uğ­ru­na mü­ca­de­le eden kah­ra­man as­ker­le­ri­mi­zin ne­ler ya­şa­dık­la­rı­nı bir neb­ze ol­sun an­la­mak ve on­la­rı an­mak için, ilk yü­rü­yü­şü­mü­zü AKUT Bo­zü­yük eki­bi li­de­ri Mu­har­rem Öz’­ün ön­der­li­ğin­de 2009 yı­lı­nın ocak ayın­da yap­mış­tık. Yak­la­şık 50 ki­şi yü­rü­dü­ğü­müz bu ilk yü­rü­yü­şü­mü­ze, AKUT gö­nül­lü­le­riy­le bir­lik­te as­ke­ri ve mül­ki er­kan da ka­tıl­mış­tı ve ilk kez 1. İnö­nü Za­fe­ri, 88. yı­lın­da, ya­şan­dı­ğı ta­rih­te ve ya­şan­dı­ğı yer­de kut­lan­mış ve şe­hit­le­ri­miz anıl­mış­tı. O gün­ler­de ya­yın­la­dı­ğı­mız ba­sın du­yu­ru­su­nu aşa­ğı­da­ki bağ­lan­tı­da gö­re­bi­lir­si­ni­z…

http://www.akut.org.tr/ha­ber­ler/4307/akut-bo­zu­yuk-eki­bin­den-met­ris­te­pe­ye-an­lam­li-yu­ru­yus

2015’te Metristepe Zafer Anıtı’nda şehitlerimize saygı duruşundaydık ardından da İstiklal Marşı’nı söyledik.

50 ki­şi baş­la­dı­ğı­mız bu an­ma et­kin­li­ği­ne her yıl ar­tan sa­yı­da yurt­ta­şı­mız des­tek ver­di. 2014 yı­lın­da yur­dun dört­bir ya­nın­dan ge­len yak­la­şık 2700 ki­şiy­le bir­lik­te yü­rü­dük. 2015’in sert kı­şın­da, se­fil po­li­tik he­sap­la­rı yü­zün­den yet­ki­li­ler yo­lu aç­ma­ya ya­naş­ma­yın­ca, sa­de­ce kış do­na­nı­mı­na sa­hip AKUT gö­nül­lü­le­ri yü­rü­ye­bil­miş­tik 8 ki­lo­met­re­yi, yurt­taş­lar ka­tı­la­ma­mış­tı. Bu yıl ön­le­mi­mi­zi al­dık, AKUT ve yurt­taş­lar yi­ne bir­lik­te yü­rü­yo­ru­z…

2015’in sert kışında yol açılmadığı için, AKUT gönüllülerine sadece Eskişehir’den gelen doğa yürüyüşçüsü küçük bir grup eşlik etti.

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ DE GÜNDEME AKUT GETİRDİ

Türk sa­vaş ta­ri­hi­nin en üzü­cü tra­je­di­si olan Sa­rı­ka­mış şe­hit­le­ri­mi­zi de 2003 yı­lın­da, bu acı ola­yın 89. yı­lın­da yi­ne AKUT Tür­ki­ye­’nin gün­de­mi­ne ge­tir­miş­ti. Biz­den ön­ce Sa­rı­ka­mış Şe­hit­le­ri ko­nu­su, ha­re­kat­ta ya­pı­lan bü­yük stra­te­jik ha­ta­lar­dan do­la­yı, ders ki­tap­la­rın­da sa­de­ce 7 sa­tır­dan olu­şan kı­sa bir bil­giy­le ge­çiş­ti­ri­li­yor­du. Ar­tık hak­kın­da on­lar­ca ki­tap, bel­ge­sel, si­ne­ma fil­mi ve pek çok araş­tır­ma ve ça­lış­ma var. Bi­lin­me­yen pek çok şe­hit­lik or­ta­ya çı­ka­rıl­dı, anıt­lar di­kil­di. Ar­tık Türk Mil­le­ti, Sa­rı­ka­mı­ş’­ta ya­şa­nan­la­rı da­ha doğ­ru bi­li­yor ve aziz şe­hit­le­ri­mi­zi la­yık ol­duk­la­rı şe­kil­de anı­yor. Bu ko­nu­yu, çok de­ğer­li Prof. Dr. Bin­gür Sön­me­z’­le bir­lik­te Tür­ki­ye­’ye ol­ma­sı ge­rek­ti­ği gi­bi ta­nıt­mış­tık an­cak ne acı­dır ki Bin­gür ho­ca, Sa­rı­ka­mı­ş’­ta es­ki Be­le­di­ye baş­ka­nı ta­ra­fın­dan si­lah­lı sal­dı­rı­ya uğ­ra­dı, ya­ra­lan­dı ama AKUT Er­zu­rum eki­bi gö­nül­lü­le­ri­nin çe­vik­li­ği ve ce­sa­re­ti sa­ye­sin­de ölüm­den dön­dü. 100. yıl­da­ki şa­şa­alı an­ma et­kin­lik­le­ri­ne de ne O ne de biz da­vet edil­dik. Dev­le­ti yö­ne­ten­le­rin ve­fa duy­gu­su bu ka­dar­mı­ş…

Aşa­ğı­da­ki bağ­lan­tı­da, 2003 yı­lın­da baş­lat­tı­ğı­mız bu ko­nu hak­kın­da yaz­dı­ğım ma­ka­le­mi oku­ya­bi­lir­si­ni­z…

http://na­suh­mah­ru­ki.com/in­dex.php?op­ti­on=com_con­tent&vi­ew=ar­tic­le&id=1577:89-yil-son­ra-sa­ri­ka­mis-dra­mi&ca­tid=72:cum­hu­ri­yet-ga­ze­te­si-spor-eki-ya­zi­la­ri&Ite­mid=416

2015’in sert kışında yol açılmadığı için, AKUT gönüllülerine sadece Eskişehir’den gelen doğa yürüyüşçüsü küçük bir grup eşlik etti.

ANADOLU, SINIRDAN SINIRA BİR ŞEHİTLİKTİR

Dün­ya­da ika­me­si, te­la­fi­si ol­ma­yan en de­ğer­li şe­yi, in­san ha­ya­tı­nı kur­tar­ma­yı ken­di­si­ne gö­rev seç­miş AKUT gö­nül­lü­le­ri ola­rak, va­tan uğ­ru­na en de­ğer­li var­lık­la­rı­nı, can­la­rı­nı gö­zü­nü kırp­ma­dan fe­da eden yi­ğit­le­ri­mi­zi her za­man bü­yük say­gı, min­net ve şük­ran­la anı­yo­ruz. Pek ço­ğu­nuz gi­bi ben de bir şe­hit to­ru­nu­yum ve her bir şe­hi­di­mi­zin, mil­le­tin gön­lün­de la­yık ol­duk­la­rı şe­kil­de anıl­ma­la­rı­nı is­ti­yo­rum…
Ta­rih bo­yun­ca Türk­ler, 3 kı­ta­da sa­vaş­mış, pek çok ba­şa­rı­lar ka­zan­mış, kah­ra­man­lık­la­rıy­la des­tan­la­ra, şi­ir­le­re, tür­kü­le­re, ağıt­la­ra ko­nu ol­muş, dost­la­rı­na gü­ven, düş­man­la­rı­na kor­ku sal­mış ve her iki­si­nin de say­gı­sı­nı ka­zan­mış­tır. Ta­ri­hin ka­yıt et­ti­ği bin­yıl­lar bo­yun­ca ba­şat bir kül­tür olan Türk­ler, çok ge­niş bir coğ­raf­ya­da sa­yı­sız şe­hit­ler ver­miş ve şe­hit­le­ri­ne her za­man bü­yük say­gı duy­muş ve önem ver­miş­tir. Bu­nun ör­nek­le­ri­ni Ça­nak­ka­le Şe­hit­li­ği’n­de, Meh­met­çik Abi­de­si’n­de, Sa­kar­ya Şe­hit­li­ği’n­de, Dum­lu­pı­nar Şe­hit­li­ği’n­de ve Tür­ki­ye­’nin ve dün­ya­nın dört bir ta­ra­fı­na ya­yıl­mış yüz­ler­ce şe­hit­li­ği­miz­de ve anıt­la­rı­mız­da gör­mek müm­kün­dür. Ana­do­lu sı­nır­dan sı­nı­ra bir şe­hit­lik­tir. Va­tan için se­ve se­ve kan­la­rı­nı dö­ken, can­la­rı­nı ve­ren yurt­taş­la­rı­mız, Türk Ulu­su­’nun vic­da­nın­da ve gön­lün­de kut­sal var­lık­lar ola­rak ya­şa­mak­ta­dır­lar. Bi­ze dü­şen gö­rev, bu şe­hit­lik­le­ri zi­ya­ret et­mek ve şe­hit­le­ri­mi­zi la­yık ol­duk­la­rı şe­kil­de ana­rak ruh­la­rı­nı ra­hat­lat­mak­tır.

Bu yürüyüşün fikir babası, AKUT Bozüyük ekibi lideri Muharrem Öz’le birlikte anıtta konuşma yaparken.

1. İNÖNÜ ZAFERİ, DÜZENLİ ORDUNUN İLK ZAFERİDİR

Her Türk gen­ci çok iyi bil­me­li­dir ki, bu mil­let övün­mek için ya­ra­tıl­mış, ta­ri­hi­ni övünç­ler­le dol­dur­muş bir mil­let­tir. Ta­ri­hi­mi­zi övünç say­fa­la­rıy­la dol­du­ran ec­da­dı­mız bu va­tan top­rak­la­rı­nı, te­riy­le, ka­nıy­la, etiy­le, ke­mi­ğiy­le, ca­nıy­la ka­rış ka­rış yo­ğu­ra­rak biz­le­re va­tan et­miş­tir.
Ta­rih­te­ki onur­lu yer­le­rin­de, biz­ler­den sa­de­ce bir du­a, bir an­ma, bir rah­met, bir şef­kat bek­le­yen, üç kı­ta­ya ya­yıl­mış yüz­ler­ce Türk şe­hit­li­ğin­de ya­tan sa­yı­sız Meh­met­çik için, Ata­tür­k’­ün söy­le­di­ği bu söz­den ken­di­mi­ze gö­rev çı­kart­tık ve ek­sik olan, hem Sa­rı­ka­-mı­ş’­ta hem de 1. İnö­nü Za­fe­ri­’n­de­ki şe­hit­le­ri­mi­zi an­ma yü­rü­yüş­le­ri­ni baş­lat­tı­k…
Kur­tu­luş Sa­va­şı­’mı­zın en önem­li dö­ne­meç­le­rin­den bi­ri olan 1. İnö­nü Za­fe­ri­’ni Mus­ta­fa Ke­mal şöy­le ifa­de et­miş­tir:
Ye­ni Tür­ki­ye Dev­le­ti­’nin kü­çük, fa­kat mil­lî ül­kü­lü genç or­du­su, en dar bir he­sap­la üç kat üs­tün düş­ma­nı İnö­nü Mey­dan Mu­ha­re­be­si­’n­de mağ­lup et­ti. Stra­te­ji sa­na­tı­nın en na­zik ica­ba­tı­nı isa­bet­le uy­gu­la­dı. İç hat­la­rın kul­la­nıl­ma­sın­da harp ta­ri­hi­ne par­lak bir mi­sal yaz­dı…
Bi­rin­ci İnö­nü Mu­ha­re­be­si­’nin önem­li as­ke­rî ve si­ya­si so­nuç­la­rı ol­muş­tur. Dü­zen­li or­du­nun ilk za­fe­ri ol­du­ğun­dan Ku­vay-ı Mil­li­ye’den dü­zen­li or­du­ya ge­çiş sü­re­ci hız­lan­mış, hal­kın ye­ni ku­ru­lan Or­du­ya gü­ve­ni art­mış­tır. TBMM Hü­kû­me­ti­’nin kur­du­ğu dü­zen­li or­du ile ka­zan­dı­ğı bu ilk za­fer, onun iç­te ve dış­ta ta­nın­ma­sı­nı sağ­la­yıp, say­gın­lı­ğı­nı ar­tır­mış, da­ha son­ra ka­za­nı­la­cak za­fer­le­rin de baş­lan­gı­cı ol­muş­tur.

Kaynak Sözcü
AKUT’tan 8. kez Metristepe Zafer ve Şehitleri anma yürüyüşü http://habervizyonu.com/2016/01/10/akuttan-8-kez-metristepe-zafer-ve-sehitleri-anma-yuruyusu/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder