15 Mart 2015 Pazar

Tuhaflıklar

Gü­nü­müz cum­hur­baş­ka­nı se­çim ça­lış­ma­la­rı­na er­ken baş­la­dı. İç­ti­ği and­la bağ­daş­ma­yan ko­nuş­ma­la­rı­nı sür­dür­mek­ten ka­çın­mı­yor. De­ne­tim­siz dü­zen­de so­rum­lu­luk da gö­zar­dı edi­lin­ce ay­kı­rı­lık­lar bir­bi­ri­ne ek­le­ni­yor. Ger­çek­le­ri ter­si­ne çe­vi­re­rek duy­gu sö­mü­rü­sü sa­yı­la­cak ko­nuş­ma­la­rı­nı göz­yaş­la­rı için­de ya­pı­yor. Sık­ma­baş (ba­şör­tü­sü) hu­kuk ya­sa­ğı­nın yal­nız yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rın­da ol­du­ğu­na iliş­kin Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­ra­rı­nın ter­si­ne ye­ni bir ka­rar alın­mış […]Tuhaflıklar http://habervizyonu.com/2015/03/16/tuhafliklar/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme