15 Mart 2015 Pazar

Muaşeretsiz dindarlık!

Gün geç­mi­yor ki, bir de­li saç­ma­sıy­la kar­şı­laş­ma­ya­lım. Bun­la­rı ya­pan­lar sı­ra­dan in­san­lar da de­ğil; sö­züm ona top­lu­ma yön ve­ren, ya bir aka­de­mis­yen, ya bir ka­na­at ön­de­ri, ya bir imam, ya bir bü­rok­rat ya da bir ve­kil vb. Hep­si­nin or­tak özel­li­ği bil­me­dik­le­ri­ni bil­me­me­le­ri… Bil­gi er­dem­dir çün­kü. İn­sa­nı ol­gun­laş­tı­rır. Bil­gi­siy­le bü­tün­leş­miş […]Muaşeretsiz dindarlık! http://habervizyonu.com/2015/03/16/muaseretsiz-dindarlik/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder