25 Mart 2015 Çarşamba

Türkiye bağırsaklarını temizliyor!..

Bü­lent Arınç, Me­lih Gök­çek için “An­ka­ra­’yı par­sel par­sel sat­tı… Gök­çe­k’­le 100 ay­rı ko­nu­yu se­çim­den son­ra ko­nuş­mak is­te­ri­m” der­ken, ak­lı­ma ne gel­di bi­li­yor mu­su­nuz? 2008 yı­lın­da “Tür­ki­ye ba­ğır­sak­la­rı­nı te­miz­li­yo­r” de­yi­şi!… * * * Ha­tır­la­ya­cak­sı­nız, Kum­pas ope­ras­yon­la­rı kap­sa­mın­da Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’nin de­ğer­li ko­mu­tan­la­rı ev­le­rin­den alı­nıp bi­rer bi­rer tu­tuk­la­nır­ken […]Türkiye bağırsaklarını temizliyor!.. http://habervizyonu.com/2015/03/26/turkiye-bagirsaklarini-temizliyor/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme