25 Mart 2015 Çarşamba

Sonu nereye varır?

Gü­nü­müz cum­hur­baş­ka­nı, baş­kan­lık he­ve­si­ni ger­çek­leş­tir­mek için ça­ba­la­rı­nı ar­tır­mak­ta, bil­gi­si ol­ma­dı­ğı be­lir­gin ko­nu­la­rı, kav­ram­la­rı kul­la­na­rak oy sağ­la­ma­ya ağır­lık ver­mek­te­dir. Ken­din­de güç­ler bu­lun­du­ğu ku­run­tu­su­na ka­pıl­mış ola­cak ki ön­ce­ki söy­le­dik­le­ri­ni unu­tup ter­si­ne ye­ni söz­ler söy­le­mek­te, in­san­la­rın her de­di­ği­ne ina­na­ca­ğı­nı, ge­re­ği­ni mut­la­ka ya­pa­ca­ğı­nı san­mak­ta­dır. Eği­ti­mi, de­ne­yi­mi, geç­mi­şi, ner­den gel­di­ği bel­li. Er­doğan’­ın İs­tan­bul […]Sonu nereye varır? http://habervizyonu.com/2015/03/26/sonu-nereye-varir/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme