20 Mart 2015 Cuma

İki paralık umut!

PKK yan­lı­sı HDP’­nin Eş­baş­ka­nı Se­la­hat­tin De­mir­ta­ş’­ın ön­ce­ki gün ba­rış vur­gu­su ya­pa­rak: “Ön­yar­gı ve nef­ret duy­gu­su ol­ma­dan bu top­rak­lar­da ku­cak­laş­ma­yı öz­le­di­k” de­me­si gü­zel bir dav­ra­nış­tı. Keş­ke o söz­ler ger­çek ol­sa… Ulus ola­rak di­li­miz o ka­dar çok yan­dı ki, ar­tık yo­ğur­du bi­le üf­le­ye­rek yi­yo­ruz. Bu­gün “Nev­ru­z”… Ba­ha­rın ilk gü­nü… Kürt­ler […]İki paralık umut! http://habervizyonu.com/2015/03/21/iki-paralik-umut/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme