25 Mart 2015 Çarşamba

Çıkar ortaklığı çöküyor!..

Öza­l’­ın ANAP ik­ti­da­rı da bir çı­kar or­tak­lı­ğıy­dı… Özal, iki ko­lu­nu ba­şı­nın üze­ri­ne kal­dı­rıp el­le­ri­ni ha­va­da bir­leş­ti­re­rek bü­tün gö­rüş­le­ri tem­sil et­ti­ği­ni gös­te­ri­yor­du… Sağ par­ti­ler­den kim var­sa ka­pa­ğı Öza­l’­ın par­ti­si­ne at­tı… Ken­di zen­gin­le­ri­ni ya­rat­tı­lar… Sem­ra ha­nı­mın et­ra­fı­nı sa­ran pa­pat­ya­lar… Sem­ra ha­nı­ma ya­zı­lan şi­ir­ler… Er­kek pa­pat­ya­la­rın al­dı­ğı iha­le­ler ve ik­ti­dar sa­hip­le­ri­ne […]Çıkar ortaklığı çöküyor!.. http://habervizyonu.com/2015/03/26/cikar-ortakligi-cokuyor/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme